Algemene voorwaarden van Inner Harmony t.b.v. cranio sacraal behandeling


Begrippen

–  Zorgaanbieder : Inner Harmony – Marjo Waardijk

–  Beroepsvereniging : VBAG ingeschreven in het KvK nr 40103470 en gevestigd te Nuenen.

–  Koepel : RBCZ ingeschreven in het KvK nr 2013 36 98  en gevestigd te Zeist. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachtenfunctionaris :  Quasir is een onafhankelijke klachtenfunctionaris en het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG en de geschillencommissie.

Geschillencomissie : voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Behandeling : de door Inner Harmony aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Marjo Waardijk.

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

– Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Inner Harmony uit te voeren opdrachten.

– De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

– Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Inner Harmony slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

– Inner Harmony is lid van de BEROEPSVERENIGING. Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL. Informatie over deze beroepsvereniging en over de KOEPEL kunt u vinden op www.innerharmony.nl en op www.vbag.nl en www.rbcz.nu

– De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op www.vbag.nl

 

Behandeling

– Vooraf aan de behandeling ontvangt CLIENT een anamneseformulier met vragen, zodat de ZORGAANBIEDER een beeld heeft van de persoonlijke omstandigheden, de klacht(en) die er op dat moment zijn en de hulpvraag. De anamnese is de basis voor het intakegesprek. Tevens is hierbij ingesloten een behandelovereenkomst, welke door ZORGAANBIEDER en CLIENT ondertekent wordt.

– De behandeling start met een intakegesprek, waarna het behandeltraject samen met u wordt besproken. Dit behandeltraject zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.

Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie

– De 1e sessie duurt 2 uur (intake + behandeling), vervolgsessies duren 1,5 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

– U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht.

Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

–  Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

– In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet.

– De zorgverlener van Inner Harmony werkt als zelfstandige.

 

Betaling

– De kosten per therapiesessie bedragen € 95 euro per 2 uur en € 75 euro voor 1,5 uur. Voor een overzicht van tarieven kijk op www.innerharmony.nl of in de praktijk.

– De factuur betaalt u bij voorkeur na een betaalverzoek. Contant of per pin is ook mogelijk De factuur krijgt u dezelfde dag toegestuurd via de e-mail. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

– Betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

– Inner Harmony is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en is aangesloten bij de KOEPEL en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.innerharmony.nl

 

Annulering

– Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Annulering geeft u per voorkeur telefonisch of via whatsapp door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

– De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 20 Jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

– De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

– Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL en BEROEPSVERENIGING. Deze zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling

– In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (email: marjo@innerharmony.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Inner Harmony. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

– Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING (VBAG), KLACHTENFUNCTIONARIS (Quasir) dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE: De geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg.

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) .
De procedure is te vinden op de website https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Inner Harmony voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

– Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

– U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc .

–  Inner Harmony is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Inner Harmony.

– Inner Harmony heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Inner Harmony tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de Balens Europe BV.

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

– De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder  toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

– Inner Harmony houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op  https://innerharmony.nl/privacybeleid/ meer informatie vinden

– Informatie over het cookiebeleid vindt u hier: https://innerharmony.nl/cookiewetgeving/

 

Toepasselijk recht

– Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Inner Harmony, Marjo Waardijk